Scroll Top

Zarządzanie produkcją od A do Z

Współczesne przedsiębiorstwa zmagają się z koniecznością panowania nad szeregiem różnych działań i procesów wytwórczych, co wymaga planowania i rejestrowania osiąganych wyników. Począwszy od fazy projektowania, aż po fazę sprzedaży osoby reprezentujące różne działy firmy poświęcają swój czas i zaangażowanie, a od wyniku ich pracy zależy szybkość realizacji i rentowność całego przedsięwzięcia. Z pomocą przychodzą narzędzia informatyczne do zarządzania produkcją.

Niestety różnorodność narzędzi informatycznych wspomagających pracę poszczególnych działów może uniemożliwiać spójne planowanie wielu projektów realizowanych w tym samym czasie w organizacji. Jest to szczególnie widoczne w obszarze produkcji jednostkowej. Przykładowo wydzielone środowisko inżynieryjne CAD, oderwane od obszaru gospodarki magazynowej, utrudnia szybkie kalkulowanie oferty cenowej przez dział handlowy, a także analizę dostępności surowców czy automatyczne generowanie zapotrzebowań materiałowych. Co więcej, faza realizacji produkcji właściwej planowana jest niejednokrotnie osobno, to znaczy z pominięciem wpływu na opóźnienia kolejnych działań (np. montażu czy uruchomienia), co w konsekwencji wpływa na terminowość realizacji całego zamówienia klienta. Nawet zaawansowane narzędzia do planowania zleceń produkcyjnych nie uwzględniają następstw opóźnień wytwarzania względem pozostałych faz realizacji projektu.

Zarządzanie dokumentacją inżynierską

Nie lepiej wygląda kwestia zarządzania dokumentacją projektową, na przykład rysunkami i modelami 3D, wymaganiami technicznymi, ofertami, umowami, gwarancjami, korespondencją itp. Dokumentacja przechowywana jest zazwyczaj na stacjach roboczych poszczególnych użytkowników. Na różnym etapie realizacji projektu pojawiają się kolejne wersje ww. dokumentów, a ich treść opracowywana jest niejednokrotnie przez wielu współpracowników.

Zapanowanie nad dokumentami, bez możliwości modelowania ścieżek obiegu i zbiorczego ich gromadzenia, staje się więcej niż uciążliwe.

Integracja CAD i ERP

Rozwiązaniem przedstawionych powyżej problemów jest integracja środowisk informatycznych dostarczonych przez różnych producentów. Jednak ilość danych koniecznych do wymiany oraz ich wielokierunkowy transfer czyni to zadanie niemal niemożliwym, a z pewnością bardzo kosztownym, zarówno w fazie samej integracji, jak i późniejszego utrzymania. Dużo sensowniejszym wydaje się wdrożenie zintegrowanego środowiska ERP/CAD oferowanego przez jednego dostawcę.

Zarządzanie projektem z proALPHA

Aplikacja firmy proALPHA to system programów umożliwiający pracę na wielu projektach realizowanych w jednym czasie. Standardowa struktura projektu pozwala na opisanie kolejnych etapów i wynikających z nich zadań, wskazanie kamieni milowych oraz włączenie procesów produkcyjnych w splot działań. Dodatkowo alokowanie zasobów ludzkich i materialnych pozwala nie tylko na śledzenie ich obciążenia, ale również rejestrowania rzeczywistego czasu pracy w projektach. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość budżetowania struktury zadań i porównywania kosztów postulowanych z faktycznie poniesionymi (w dowolnym ujęciu rodzaju czy miejsca ich powstawania, na podstawie zarejestrowanych dokumentów tj. karty pracy, faktury kosztowe itp.).

Co więcej, system proALPHA ma wbudowane wtyczki do aplikacji CAD umożliwiające ujednolicenie bazy indeksów materiałowych, przejmowanie wielopoziomowych struktur BOM i przechowywanie dokumentacji 2D/3D. Modele oraz dokumentacja techniczna mogą być przechowywane w strukturze folderów ma serwerze DMS, opatrzone prawami dostępu z możliwością przypisywania wersji plikom i kontekstowego ich przeszukiwania. Tym samym proALPHA przejmuje funkcję systemów PLM/PDM, redukując jednocześnie koszty utrzymania dodatkowego środowiska.

Dodatkowo system umożliwia definiowanie procesów Workflow, formalizując ich etapy, ścieżki realizacji i osoby odpowiedzialne. Przykładem praktycznego zastosowania jest utworzenie nowego indeksu materiałowego i uzupełnienie kompletu informacji na jego temat przez pracowników reprezentujących różne działy firmy. Innym przykładem jest proces opracowania oferty według specyfikacji klienta, poprzedzony przygotowaniem kompletnej technologii z marszrutą i BOM-em dającej wiarygodną podstawę kalkulacji planowanego kosztu TKW.

System ProALPHA umożliwia również definiowanie szablonów technologii produktów wielowariantowych i konfigurowanie ich już na etapie rejestracji zamówienia klienta. Uzupełnieniem ww. funkcjonalności jest zaawansowany moduł APS, czyli narzędzie do wielozasobowego planowania procesów produkcyjnych. Na podstawie zdefiniowanych marszrut proALPHA zaplanuje optymalny harmonogram realizacji zleceń, uwzględniając kalendarze dostępności zdefiniowanych zasobów takich jak: pracownicy, stanowiska pracy, maszyny, narzędzia warsztatowe, niezbędna powierzchnia czy transport wewnętrzny, a przede wszystkim dostępność materiałów.

Zarządzanie produkcją - proALPHA ERP i APS system

Stosowanie różnych horyzontów planistycznych z możliwością ich mrożenia, w powiązaniu z dostępnymi strategiami optymalizacji, daje możliwość wyliczenia realnych czasów realizacji całych sieci zleceń powiązanych z uwzględnieniem zapotrzebowania na prefabrykaty i materiały zakupowe wraz z okresami ich uzyskania. Zaplanowany przez dział produkcji termin wykonania zleceń na wyroby gotowe aktualizuje daty pozostałych zadań do zrealizowania w projekcie, dając tym samym szanse na zareagowanie lub poinformowania klienta o spodziewanych opóźnieniach.

Jak widać, nowoczesne zarządzanie produkcją powinno być sprowadzone do stosowania zintegrowanego narzędzia informatycznego. Tylko w ten sposób zwiększymy wydajność wytwarzania i sprawniej będziemy zarządzać dokumentami oraz cyklem produktu. Warto więc skorzystać z integracji CAD i ERP, szczególnie że wpisuje się ona w założenia czwartej rewolucji przemysłowej,

Przeczytaj również:

Efektywne zarządzanie produkcją to klucz do sukcesu każdej firmy produkcyjnej. Współczesny rynek wymaga ciągłego udoskonalania i usprawniania procesów produkcyjnych, a jednym z kluczowych elementów zarządzania produkcją jest rozliczanie kosztów produkcji.

Rozliczanie kosztów produkcji to proces ustalania i kontrolowania kosztów związanych z produkcją. W ramach tego procesu, należy zbierać dane dotyczące zużycia surowców, pracy ludzkiej oraz kosztów maszyn i urządzeń. Dzięki temu można określić rzeczywiste koszty produkcji i podejmować decyzje dotyczące optymalizacji procesów produkcyjnych.

Optymalizacja procesu produkcyjnego to kluczowy element zarządzania produkcją. W ramach optymalizacji procesu produkcyjnego należy szukać pomysłów na usprawnienie produkcji, co może przyczynić się do zwiększenia wydajności produkcji. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w optymalizacji procesu produkcyjnego, jest wdrożenie systemu ERP.

ERP (Enterprise Resource Planning) to zintegrowany system informatyczny, który umożliwia zarządzanie procesami produkcyjnymi, finansowymi, kadrowymi i logistycznymi. Wdrożenie systemu ERP może pomóc w identyfikowaniu wąskich gardeł w produkcji oraz umożliwić lepszą kontrolę nad kosztami produkcji.

Przed wdrożeniem systemu ERP warto przeprowadzić analizę przedwdrożeniową, która umożliwi określenie, jakie korzyści można osiągnąć dzięki wdrożeniu systemu oraz jakie koszty związane są z jego wdrożeniem.

Zarządzanie produkcją to kompleksowy proces, który wymaga uwzględnienia wielu czynników. Dlatego tak ważne jest wdrożenie odpowiedniego systemu ERP dla firmy produkcyjnej. Wdrożenie systemu ERP może pomóc w zwiększeniu wydajności produkcji oraz identyfikacji wąskich gardeł w procesie produkcyjnym.

Podsumowując, zarządzanie produkcją to kluczowy element dla każdej firmy produkcyjnej. W ramach zarządzania produkcją należy uwzględniać m.in. rozliczanie kosztów produkcji, optymalizację procesu produkcyjnego oraz wdrożenie systemu ERP. Dzięki temu można zwiększyć wydajność produkcji oraz uzyskać lepszą kontrolę nad kosztami produkcji.

Co to jest system ERP i jak może pomóc w zarządzaniu produkcją w firmie produkcyjnej?

System ERP (Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, które integruje różne działy i procesy biznesowe w jednym systemie. W firmie produkcyjnej, system ERP może pomóc w zarządzaniu procesami produkcyjnymi, harmonogramowaniem produkcji, kontrolą kosztów, zarządzaniem magazynem, obsługą zamówień i wiele innych aspektów związanych z produkcją.

Jakie są korzyści wdrożenia systemu ERP w firmie produkcyjnej?

Wdrożenie systemu ERP w firmie produkcyjnej może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększenie efektywności i wydajności produkcji poprzez optymalizację procesów i lepszą kontrolę kosztów
 • Poprawa planowania produkcji i dostępności materiałów, dzięki czemu można uniknąć opóźnień w produkcji i utraty zleceń
 • Poprawa jakości produktów poprzez lepszą kontrolę procesów produkcyjnych
 • Umożliwienie łatwej analizy danych produkcyjnych i raportowania, co pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych
 • Poprawa współpracy między różnymi działami firmy i ułatwienie komunikacji

Jakie są najważniejsze kroki przy wdrożeniu systemu ERP w firmie produkcyjnej?

Najważniejsze kroki przy wdrożeniu systemu ERP w firmie produkcyjnej to:

 • Analiza przedwdrożeniowa, która obejmuje zrozumienie potrzeb firmy i celów wdrożenia systemu ERP oraz ocenę dostępnych opcji systemów ERP

 • Wybór odpowiedniego systemu ERP i dostawcy

 • Przygotowanie planu wdrożenia, w tym harmonogramu, zadań i zasobów

 • Wdrożenie systemu ERP, w tym dostosowanie go do potrzeb firmy i szkolenie personelu

 • Testowanie systemu ERP i ocena jego skuteczności

Jakie są najczęstsze problemy związane z wdrożeniem systemu ERP w firmie produkcyjnej?

Najczęstsze problemy związane z wdrożeniem systemu ERP w firmie produkcyjnej to:

 • Brak zrozumienia potrzeb firmy i celów wdrożenia systemu ERP

 • Niedostateczne szkolenie personelu

 • Problemy z integracją systemu ERP z innymi systemami informatycznymi

 • Trudności z dostosowaniem systemu ERP do potrzeb firmy

 • Problemy z zarządzaniem zmianami w organizacji

Jakie są podstawowe cele zarządzania produkcją?

Podstawowym celem zarządzania produkcją jest zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów i osiągnięcie jak najlepszych wyników produkcyjnych przy minimalnych kosztach. Innymi ważnymi celami są zwiększenie wydajności produkcji, poprawa jakości produktów, zmniejszenie kosztów produkcji i redukcja czasu przestoju.

Jakie są najważniejsze elementy procesu produkcyjnego, które wymagają optymalizacji?

W procesie produkcyjnym najważniejsze elementy, które wymagają optymalizacji to planowanie, zaopatrzenie, produkcja, kontrola jakości, dystrybucja i sprzedaż. Optymalizacja tych procesów pozwala na zwiększenie wydajności, redukcję kosztów i zwiększenie zadowolenia klientów.

Jakie są sposoby na optymalizację procesu produkcyjnego?

Sposoby na optymalizację procesu produkcyjnego to m.in. analiza przedwdrożeniowa ERP, wdrożenie systemu ERP, identyfikacja wąskich gardeł w produkcji, wykorzystanie pomysłów na usprawnienie produkcji, kontrola marnotrawstwa i nadzór nad błędami.

Co to jest wąskie gardło w produkcji i jakie są sposoby na jego eliminację?

Wąskie gardło w produkcji to proces, który ogranicza wydajność produkcji, przeszkadza w osiąganiu założonych celów i powoduje straty finansowe. Aby wyeliminować wąskie gardła, należy przeprowadzić analizę procesu produkcyjnego, zidentyfikować przyczyny problemu i opracować plan działań. Sposobami na eliminację wąskiego gardła mogą być np. zwiększenie wydajności pracy, zmiana technologii produkcji lub inwestycja w nowy sprzęt.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu ERP w firmie produkcyjnej?

Wdrożenie systemu ERP w firmie produkcyjnej przynosi wiele korzyści, m.in. poprawia procesy zarządzania produkcją, umożliwia analizę danych produkcyjnych i finansowych, ułatwia planowanie produkcji, optymalizuje wykorzystanie zasobów i redukuje koszty. Dzięki temu firma może osiągnąć większą wydajność i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Jak możemy Ci pomóc?

Szukasz narzędzi i mechanizmów, które usprawnią zarządzanie Twoją produkcją? Chesz zoptymalizować procesy produkcyjne w sowoim zakładzie? Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!