Scroll Top

Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookies

Poniżej wskazana polityka prywatności oraz polityka dotycząca plików cookies dotyczy domen oraz pod-domen związanych z www.erp-dla-produkcji.pl oraz usług świadczonych przez proAlpha Polska Sp. z o.o. w związku z korzystaniem z powyższego portalu.
Polityka prywatności w zakresie danych osobowych dotyczy, wyłącznie osób, które dobrowolnie zgodziły się na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z portalu www.erp-dla-produkcji.pl lub jeżeli cel przetwarzania ich danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa.
Polityka dotycząca plików cookies, dotyczy wszystkich korzystających z portalu www.erp-dla-produkcji.pl.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest proAlpha sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 1, 65-021 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerek KRS: 0000229984, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9291734868, REGON: 080005452.

2. Administrator informuje, że ochrona danych wykorzystywanych w celu korzystania z portalu erp-dla-produkcji.pl odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

3. Podanie wszelkich danych osobowych ma charakter dobrowolny, może jednak być niezbędne do realizacji świadczonych przez portal usług.

4. W celu ochrony prawa do prywatności i dbałości o bezpieczeństwo przekazanych Administratorowi danych, używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Administrator informuje, że wszelkie dane osobowe podawane w formularzach wykorzystywanych na portalu erp-dla-produkcji.pl uznawane są za poufne. Nie są one dostępne ani widoczne dla osób nieuprawnionych.

6. Mając na uwadze zasadę przejrzystości przetwarzania danych osobowych w poniższych postanowieniach pojęcie „Klient portalu” jest zastąpione określeniem „Ty” lub równoznacznym, natomiast jako „Administrator” użyte jest określenie „My” lub równoznaczne. Ponadto ilekroć w poniższych politykach jest mowa o „portalu” należy przez to rozumieć domeny oraz pod-domeny związane z erp-dla-produkcji.pl

§ 2 „My” czyli Administrator Danych

1. Dostarczając usługi związane z korzystaniem z portalu jesteśmy administratorem danych naszych klientów (tzn. również Twoich danych osobowych). Oznacza to, że zakładając profil/konto na naszej stronie będziemy mieli możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych. Danymi niezbędnymi dla świadczenia poszczególnych usług w związku z działalnością portalu są:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twoja lokalizacja – przez co rozumieć należy adres korespondencyjny/zamieszkania/siedziby, (w tym miasto, region, kraj),
 • Twój numer telefonu (komórkowego i/lub stacjonarnego),
 • Twój adres email lub inny wybrany sposób komunikacji elektronicznej,
 • adresy IP Twoich urządzeń wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do portalu,
 • typy Twoich urządzeń wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do portalu.

2. Jako usługodawca portalu jesteśmy również administratorem danych osób, które zapisały się na prowadzone przez nas webinaria, szkolenia oraz newslettery.

§ 3 Ochrona danych osobowych

1. Chcemy byś miał pewność, że dane osobowe, które nam przekazałeś są przetwarzane zgodnie z:

 • przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • wdrożoną Polityką Prywatności,
 • niezbędnym celem i zakresem wynikającym z zawierania, kształtowania, realizacji, zakończenia usług świadczonych w związku z prowadzonym portalem (w tym usług świadczonych droga elektroniczną),
 • zakresem i celem niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (zawsze prawnie usprawiedliwionych), na które Ty wyraziłeś zgodę w trakcie zakładania konta/profilu, bądź logując się na webinaria i szkolenia.
 • ponad powyższe chcemy, byś miał świadomość, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, nie będzie naruszało Twoich praw i wolności.

2. Każdy, kogo dane są przez nas administrowane (tak więc również i Ty, jako Klient portalu), ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

3.  W przypadku, gdy niezbędny jest Tobie kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie, możesz skorzystać z specjalnie dedykowanego adresu email dane.osobowe@erp-dla-produkcji.pl i przekazać nam swoje uwagi lub wnioski.

4. Chcemy, byś miał świadomość, że obowiązujące przepisy prawa pozwalają nam na przetwarzanie Twoich danych nawet po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody na ich przetwarzanie. W takich przypadkach dane będą tylko przetwarzane w zakresie potrzeb związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń przed sądem lub w sytuacji gdy przepisy prawa będą nas obligowały do ich przetwarzania. W pozostałym zakresie możesz być pewien, że uszanujemy Twoją decyzję. Dane będą przetwarzane przez okres, przewidziany poszczególnymi przepisami prawa.

5. Jako administrator danych spoczywać mogą na nas pewne obowiązki, związane z udostępnieniem danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wychodząc naprzeciw potencjalnym unormowaniom, chcemy byś miał świadomość, że w takich przypadkach Twoje dane będą przez nas udostępniane np. organom ścigania.

6. Usunięcie Twoich danych osobowych może nastąpić zawsze, w tym celu powinieneś cofnąć zgodę lub wnieść prawnie dopuszczalny sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.

7. Jako usługodawca i administrator nie udostępniamy przekazanych nam danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Chcemy zapewnić, że staramy się zminimalizować możliwość ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Przetwarzaniem danych zajmują się jedynie upoważnione osoby, które kontrolują proces dostępu do nich. Ponadto stosujemy zabezpieczenia systemowe mające na celu uniemożliwienie naruszeń.

§ 4 Pliki cookies

1. Witryna erp-dla-produkcji używa plików cookies.

2. Plikami cookies są niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie urządzenia używanego do przeglądania witryn internetowych (np. komputer, notebook, tablet, telefon komórkowy). Ich działanie pozwala na odczytanie informacji w nich zawartych przez serwer, który je utworzył. Ułatwia to m.in. korzystanie z wcześniej otwieranych witryn.

3. Nasza witryna i oferowane przez nią usługi, korzystają z plików cookies w celach:

 • statystycznych,
 • konfiguracji witryny i usług (umożliwiają umieszczanie nam funkcji i usług na stronie internetowej),
 • uwierzytelniania – mogą informować użytkowników (czyli również i Ciebie), że są zalogowani, umożliwiając witrynie wyświetlanie odpowiednich informacji i funkcji,
 • analizowania i badania Twoich (jako użytkownika portalu) zachowań – pozwala nam to na odczyt preferencji związanych z usługami przez nas świadczonymi, a tym samym analizę, ulepszanie i rozwój oferowanych produktów i usług.
 • reklamowych – dzięki plikom cookies, jesteśmy w stanie dostarczyć Tobie bardziej interesujące i spersonalizowane reklamy, które po odwiedzeniu przez Ciebie naszej witryny mogą wyświetlać się w kampaniach remarketingowych w ramach: Facebook ADS, LinkedIn ADS, Google Adwords.

4. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies jest zawsze możliwe. Możesz to zrobić osobiście w odpowiednich ustawieniach swojej przeglądarki. Musisz mieć jednak świadomość, że takie rozwiązanie może wpłynąć na niektóre sekcje witryny, przez co mogą one nie działać lub będą wyświetlane niezgodnie z projektem.

5. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. Zebrane dane są przez nas monitorowane, wykorzystujemy w tym celu narzędzia związane z profilowaniem kontaktów przy pomocy systemu Marketing Automation, w celu analizy wykorzystania naszej witryny posługujemy się narzędziami Google Analitics, które to rejestrują Twój ruch na stronie.

więcej?

Poznaj program praktycznych
warsztawów i szkoleń związanych
z wyborem, wdrożeniem i użytkowaniem
systemów ERP!