Scroll Top

Koszty wdrożenia systemu ERP

Wdrażanie systemu ERP (Enterprise Resource Planning) stanowi znaczące wyzwanie dla firm, niezależnie od ich rozmiaru czy branży. Jego kompleksowy charakter oraz szerokie spektrum funkcjonalności wiążą się z koniecznością poniesienia różnorodnych kosztów. W niniejszym artykule omówimy główne czynniki determinujące koszty wdrożenia systemu ERP oraz przedstawimy kilka istotnych strategii, które mogą pomóc firmom zoptymalizować wydatki i osiągnąć sukces przy wdrażaniu tego typu oprogramowania.

Koszty wdrożenia systemu ERP

Jednym z głównych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu wdrożenia nowego systemu ERP, jest zrozumienie jego kosztów. Niemniej jednak porównanie kosztów pomiędzy różnymi produktami i dostawcami systemów ERP może być zadaniem trudnym.

Koszty te mogą się znacznie różnić, zależnie od czynników takich jak dostawca systemu, rozmiar organizacji, potrzeby biznesowe, specyficzne cechy i wymagane funkcjonalności. Mimo tych trudności nie należy się zrażać. System ERP może przynieść znaczne, długoterminowe oszczędności oraz znacząco zwiększyć efektywność działania organizacji, co czyni go inwestycją opłacalną.

Podczas gdy ceny systemów ERP mogą się różnić, istnieje ogólna zasada mówiąca, że należy szacować koszt wdrożenia i utrzymania jako wydatek na poziomie około 1 tys. $ rocznie za każdy 1 mln $ przychodu. Rodzaj płatności (np. jednorazowa opłata czy cykliczne płatności) zależy od wybranego modelu wdrożenia, czy to wersja lokalna, czy SaaS. Dla przykładu, dla organizacji generującej przychód w wysokości 100 mln $ rocznie, przeciętne koszty systemu ERP wynoszą około 100 tys. $ rocznie, utrzymując się na tej wysokości przez 5-7 lat.

Trzeba jednak pamiętać, że kluczowym czynnikiem przy szacowaniu kosztów systemu ERP jest dokładne poznanie wymagań biznesowych. Dodatkowo podczas oceny całkowitego kosztu posiadania systemu ERP, konieczne jest uwzględnienie kosztów związanych z wdrożeniem, a także bieżących kosztów wsparcia i utrzymania systemu. Omówimy je w kolejnej części artykułu.

System ERP – cena. Jakie czynniki mają wpływ?

Planując wdrożenie systemu ERP, trzeba mieć świadomość, że jest to proces, a na koszty całkowite i cenę systemu ERP wpływa kilka czynników. Przy oszacowaniu całkowitego kosztu inwestycji należy wziąć pod uwagę takie elementy jak:

1.   Cena licencji systemu ERP

Pierwszym składnikiem jest cena licencji. W przypadku systemu ERP istnieje zazwyczaj konieczność zakupu licencji na oprogramowanie. Koszt ten może się różnić w zależności od dostawcy i wybranej wersji systemu, takiej jak lokalna instalacja czy model oparty na chmurze (SaaS).

2.   Koszt wdrożenia systemu ERP

Kolejnym elementem jest koszt wdrożenia systemu ERP. Proces wdrożenia wymaga odpowiedniego przygotowania, dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb organizacji oraz przeszkolenia personelu. Koszty związane z wdrożeniem oprogramowania ERP obejmują zwykle:

  • usługi konsultingowe,
  • szkolenia,
  • integrację z istniejącymi systemami,
  • przeniesienie danych,
  • dostosowanie systemu do specyficznych wymagań organizacji.

3.   Koszty utrzymania systemu ERP

Dodatkowo istotnym składnikiem kosztu wdrożenia oprogramowania ERP są koszty utrzymania. System ERP wymaga bowiem regularnej konserwacji, aktualizacji oprogramowania oraz zapewnienia wsparcia technicznego. Koszty utrzymania mogą obejmować:

  • opłaty za wsparcie techniczne,
  • opłaty za aktualizacje i ulepszenia systemu,
  • koszty związane z utrzymaniem infrastruktury IT,
  • koszty szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie systemem ERP.

4.   Rozwój systemu ERP

Warto również uwzględnić koszty związane z ewentualnym dostosowaniem systemu ERP w przyszłości. Wraz z rozwojem organizacji i zmieniającymi się potrzebami biznesowymi, może okazać się konieczne wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności lub modyfikacje istniejącego systemu. Związane z tym koszty należy uwzględnić przy oszacowaniu całkowitego kosztu posiadania systemu ERP.

Reasumując, przy ocenie kosztu wdrożenia systemu ERP należy uwzględnić nie tylko cenę zakupu samego oprogramowania, ale także koszty związane z wdrożeniem, utrzymaniem, aktualizacjami i dostosowaniem systemu do zmieniających się potrzeb organizacji. To, ile kosztuje wdrożenie systemu ERP, zależy również od dopasowania wybranego oprogramowania do indywidualnych wymagań firmy oraz zapewnienia jego odpowiedniego funkcjonowania. Czynniki te są kluczowe dla efektywnego wykorzystania systemu ERP jako inwestycji biznesowej.

Porównanie różnych modeli wyceny ERP

Porównanie kosztów systemów ERP może być trudne, zwłaszcza jeśli rozważamy różne typy licencji lub modele wdrożeń. Wśród popularnych znajdują się:

·      Ceny oprogramowania ERP oparte na użytkownikach

Ceny oprogramowania ERP oparte na użytkownikach odzwierciedlają model rozliczeń, w którym koszt implementacji i korzystania z systemu ERP jest związany z liczbą użytkowników, którzy mają dostęp do systemu. Każdy użytkownik, który posiada konto w systemie ERP i korzysta z jego funkcjonalności, przyczynia się do całkowitego kosztu posiadania (TCO) oprogramowania.

W przypadku modelu cenowego opartego na użytkownikach firma płaci zazwyczaj określoną opłatę za każdego aktywnego użytkownika w systemie. Aktywnym użytkownikiem jest osoba, która ma uprawnienia do logowania się do systemu i korzystania z jego modułów oraz funkcji zgodnie z przypisanymi rolami i pozwoleniami. Liczba użytkowników może obejmować pracowników różnych departamentów firmy, takich jak księgowość, sprzedaż, produkcja, obsługa klienta itp.

Często dostawcy oprogramowania ERP oferują różne pakiety licencji, które umożliwiają firmom wybór odpowiedniego rozwiązania w zależności od liczby użytkowników, którzy będą korzystać z systemu. Na przykład, dostępne mogą być licencje dla małych firm, które wymagają jedynie kilku użytkowników, a także licencje dla większych przedsiębiorstw, które potrzebują dostępu dla dużej liczby pracowników.

Ceny oprogramowania ERP oparte na użytkownikach mają kilka korzyści. Po pierwsze, umożliwiają elastyczność skalowania systemu, ponieważ firma może łatwo dostosować swoje licencje w przypadku wzrostu lub zmniejszenia liczby użytkowników. Po drugie, takie rozliczenie pozwala firmom na bardziej precyzyjne oszacowanie kosztów związanych z systemem ERP, ponieważ mają one kontrolę nad liczbą użytkowników, za których płacą.

·      Licencje na oprogramowanie ERP dla przedsiębiorstw

Licencja dla przedsiębiorstw jest zwykle negocjowana na określony czas, zwykle rok. Każdy sprzedawca stosuje własne formuły do ​​określania opłat licencyjnych, dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, także tymi pisanymi drobnym drukiem.

Opłaty licencyjne są często uzależnione od rodzaju i liczby używanych funkcji (moduły, grupy modułów i rozszerzenia), wielkości firmy i liczby użytkowników. Główną zaletą tego rodzaju licencji jest jej przewidywalność w czasie – nie ogranicza ona ilości ani rodzaju dostępnych funkcjonalności.

·      Koszt oprogramowania ERP na podstawie zasobów i użycia

Dostawcy oprogramowania ERP zwykle korzystają z różnych modeli cenowych, jednak wraz z pojawieniem się usługi typu SaaS (oprogramowanie jako usługa), pojawiła się nowa opcja oparta na użyciu zasobów, zwana ceną opartą na użyciu.

Wariant ten obejmuje moc obliczeniową, przepustowość sieci i przechowywanie danych. Ceny systemów ERP oparte na użyciu są szacowane na podstawie różnych czynników, takich jak wymagania dotyczące funkcji, wielkość przedsiębiorstwa, liczba użytkowników oraz liczba transakcji biznesowych. Ich zaletą jest to, że mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Środowisko SaaS umożliwia bowiem dokładne mierzenie faktycznego wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym, co czyni go doskonałą opcją „płać za to, czego używasz”.

·      Ceny modułów oprogramowania ERP

Większość rozwiązań do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) składa się z różnorodnych modułów, takich jak księga główna, zobowiązania, zarządzanie zamówieniami, obsługa należności, zarządzanie zapasami i zakupy.

Moduły te można zakupić i licencjonować indywidualnie, według preferencji lub w pakietach (np. moduły księgowe). Opłaty za poszczególne moduły często są stosowane w połączeniu z licencjami na użytkowników, które umożliwiają pobranie opłaty za moduł, a także za liczbę użytkowników lub ograniczenie dostępu użytkowników do określonych modułów.

Choć za korzystne można uznać ustalanie cen zarówno według modułów, jak i użytkowników, ponieważ płaci się tylko za to, czego się faktycznie używa, co również pomaga w kontroli kosztów, to jednak może to negatywnie wpływać na skalowalność. Trzeba pamiętać, że koszty rosną w miarę dodawania funkcji i/lub użytkowników. Licencje obejmujące wszystkie moduły lub subskrypcje zapewniają z kolei elastyczność i pełny dostęp do wszystkich funkcji, co przekłada się na większe wykorzystanie i ogólną wartość systemu.

Ile kosztuje ERP?

Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. To, ile kosztuje ERP, jest względne.

Przy rozważaniu kosztów wdrożenia systemu ERP istotne jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych czynników. Należy mieć na uwadze, że wymagania każdej firmy lub organizacji są różne, a także ich indywidualne potrzeby biznesowe. Dlatego też proces wyceny kosztów wdrożenia systemu ERP powinien być przeprowadzany indywidualnie i dopasowywany do konkretnego przypadku.

Pierwszym aspektem do uwzględnienia są funkcjonalności systemu. Istnieje szeroka gama modułów ERP i funkcji oferowanych przez różne systemy. W zależności od potrzeb organizacji, koszty wdrożenia będą zależały od zakresu i skomplikowania tych funkcjonalności. Konieczne jest też dokładne zdefiniowanie oczekiwanych funkcji systemu ERP, aby móc ocenić koszty ich wdrożenia.

Kolejnym czynnikiem jest skala i złożoność organizacji. Wielkość i struktura firmy mogą mieć wpływ na koszty wdrożenia ERP. Duże organizacje często mają bardziej rozbudowaną strukturę, co może wymagać większego nakładu pracy przy wdrożeniu oprogramowania ERP. Ponadto, integracja systemu z istniejącymi aplikacjami i infrastrukturą IT może również wpływać na koszty wdrożenia.

Ważnym aspektem jest też wybór metody wdrożenia – czy będzie to wdrożenie lokalne czy też model oparty na chmurze (SaaS). Wdrożenie lokalne może wymagać inwestycji w infrastrukturę sprzętową, serwery i utrzymanie, podczas gdy model SaaS może wiązać się z opłatami abonamentowymi i kosztami integracji z chmurą.

System wdrożenia erp

Nie można również zapomnieć o zasobach ludzkich. Wdrożenie systemu ERP wymaga zaangażowania personelu zarówno ze strony dostawcy, jak i organizacji. Koszty związane z zatrudnieniem i szkoleniem specjalistów do zarządzania systemem ERP oraz wsparcia technicznego również wpływają na całkowity koszt wdrożenia.

Dlaczego warto zainwestować w system ERP?

Systemy ERP, czyli oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, stanowią niezastąpione narzędzie biznesowe, które umożliwia skuteczne zarządzanie różnymi obszarami działalności firmy oraz automatyzację jej operacji. Głównym celem systemów ERP jest usprawnienie i integracja wyspecjalizowanych funkcji biznesowych w spójny i połączony system, obejmujący zarówno dziedziny takie jak księgowość i kontrola zapasów, jak również zarządzanie zasobami ludzkimi czy relacje z klientami.

Wobec dostępności wielu różnych systemów oprogramowania warto zastanowić się, dlaczego firma powinna zainwestować w system ERP. Przede wszystkim, system ERP może przynieść znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań oraz dostarczaniu danych w czasie rzeczywistym, systemy ERP umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji oraz działanie w sposób bardziej efektywny.

Największą zaletą systemów ERP jest ich zdolność do wspierania rozwoju firm. Dzięki solidnemu systemowi ERP przedsiębiorstwa mogą skalować swoje działania efektywniej i szybciej reagować na rynkowe zmiany. Co więcej, odpowiednio skonfigurowany system ERP można skalować wraz z rozwojem firmy, umożliwiając obsługę większej liczby użytkowników, poszerzanie funkcjonalności oraz przechowywanie większej ilości danych.

Wdrożenie systemu ERP – koszty jako inwestycja

Szacowanie kosztów wdrożenia systemu ERP powinno uwzględniać indywidualne wymagania i potrzeby biznesowe każdej organizacji. Funkcjonalności systemu, skala i złożoność organizacji, metoda wdrożenia, utrzymanie i rozwój systemu ERP oraz zasoby ludzkie są kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy kalkulowaniu całkowitych kosztów wdrożenia. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto więc skonsultować się z ekspertami w dziedzinie systemów ERP, aby uzyskać dokładną wycenę odpowiadającą specyfice danej organizacji. Dzięki temu zyskamy gwarancję, że koszt wdrożenia ERP to inwestycja, która pozytywnie wpływać będzie na kluczowe wskaźniki efektywności produkcji.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP w chmurze i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnić jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!