Scroll Top

Czy firmy mogą osiągnąć neutralność klimatyczną?

Zmiany klimatyczne, będące skutkiem działalności człowieka, są nie tylko na ustach wszystkich, ale także od kilku lat stają się wyraźnie zauważalne. Coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak pożary lasów, powodzie spowodowane obfitymi opadami deszczu lub okresy suszy, niosą poważne konsekwencje dla życia wielu osób. W czasach, gdy ograniczenie globalnego ocieplenia staje się najwyższym priorytetem, pytanie o to, czy firmy mogą naprawdę stać się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, jest pilniejsze i bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Neutralność klimatyczna to temat, który z kolei często pojawia się w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Zastanówmy się więc w jaki sposób przedstawiciele świata biznesu mogą przeciwdziałać zmianom klimatycznym i wpływać pozytywnie na poprawę warunków życia na naszej planecie.

Firma neutralna dla klimatu – co to oznacza?

Rozważania na temat neutralności klimatycznej firm należy rozpocząć od zastanowienia się, co tak naprawdę oznacza ten termin w praktyce. Generalizując, chodzi o maksymalne ograniczenie emisji CO2 i zrównoważenie pozostałych zanieczyszczeń za pomocą różnych, dostępnych środków.

Neutralność klimatyczna oznacza, że firma emituje tyle samo lub mniej gazów cieplarnianych, niż jest w stanie skompensować poprzez różne działania. W praktyce oznacza to redukcję emisji CO2 do absolutnego minimum, a pozostałe emisje są neutralizowane poprzez inwestycje w projekty ekologiczne, takie jak zalesianie, produkcja energii ze źródeł odnawialnych czy też programy zwiększające efektywność energetyczną.

Brzmi prosto, prawda? Być może w teorii, ale w praktyce jest to proces, który wiąże się z wieloma złożonymi wyzwaniami. Największą przeszkodą jest często pełna przejrzystość i dokładność pomiaru emisji. Należy wziąć pod uwagę każde biuro, każdą fabrykę i każdą trasę transportu.

Co ważne, nie chodzi tu tylko o bezpośrednie emisje. Firmy powinny również rejestrować i kontrolować te pośrednie, tzw. emisje z zakresu 2 i 3. Oznacza to, że cały łańcuch dostaw powinien być zrównoważony – jest to niezwykle trudne do wykonania zadanie, szczególnie w dzisiejszym pełnym wyzwań, zglobalizowanym świecie.

Wymogi dla firm chcących osiągnąć neutralność klimatyczną

1.   Analiza źródeł emisji

Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest dokładna analiza i zrozumienie źródeł emisji gazów cieplarnianych w firmie. To pozwala skoncentrować się na obszarach, gdzie redukcja emisji jest najbardziej potrzebna.

Pomocne w tym procesie jest przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. Firma powinna dokładnie monitorować i dokumentować wszystkie źródła emisji, począwszy od procesów produkcyjnych, transportu, po zużycie energii w biurach czy zakładach. Katalogowanie tych danych pozwala na stworzenie spójnego obrazu proekologicznego firmy.

Poza tym takie podejście pozwala na zidentyfikowanie obszarów, gdzie emisje są najwyższe oraz gdzie ich redukcja przyniesie największe korzyści. Mogą to być np. przestarzałe systemy energetyczne, nieefektywne procesy produkcji czy nieoptymalne praktyki transportowe. Wyznaczenie priorytetów pozwala na skoncentrowanie wysiłków w obszarach, gdzie wprowadzenie zmian będzie najbardziej skuteczne.

2.   Redukcja poziomu emisji

Po dokładnej analizie emisji firma powinna przejść do kluczowego etapu – redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych. Ten proces obejmuje zastosowanie środków, które mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, zarówno w kontekście produkcji energii, jak i prowadzenia codziennych operacji.

Jednym z najskuteczniejszych kroków w redukcji emisji jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Firma może zdecydować się na instalację paneli fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych, co nie tylko pozwoli na zredukowanie emisji CO2 związanej z produkcją energii, ale również na wytwarzanie czystej, ekologicznej energii, którą można wykorzystać na własne potrzeby. Zielona energia może też służyć jako paliwo i zasilać flotę firmy. Korzystanie z elektrycznych lub hybrydowych pojazdów może znacząco zredukować poziom emisji związany z transportem.

Zmiany w procesach produkcyjnych i operacyjnych mogą również znacznie przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pomocne w tym zakresie jest wykorzystanie nowoczesnych technologii i systemów do monitorowania zużycia energii oraz optymalizacja procesów. Wprowadzenie bardziej ekologicznych materiałów, recyclingu surowców czy eliminacja substancji szkodliwych mogą także przyczynić się do obniżenia śladu węglowego produkcji. Takie działania mogą znacząco obniżyć emisje przy minimalnym wpływie na wydajność operacyjną.

Ważnym aspektem redukcji emisji jest zaangażowanie pracowników. Edukacja w zakresie zrównoważonych praktyk i dbałości o środowisko może wpłynąć na zmianę nawyków w miejscu pracy, prowadząc do organicznej redukcji emisji.

3.   Kompensacja emisji

Mimo najszczerszych starań przedsiębiorstw, pełne wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych może być wyjątkowo trudne bądź wręcz niemożliwe do osiągnięcia w krótkim okresie czasu. Z tego względu kluczowym etapem w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest skoncentrowanie się na projektach kompensacyjnych, które zrównoważą pozostałe emisje.

Takie podejście daje firmom szansę na dołożenie przysłowiowej „cegiełki” do globalnej walki ze zmianami klimatycznymi, jednocześnie pozwalając na dalsze prowadzenie działalności.

Projekty zalesiania są jednym z najefektywniejszych sposobów kompensacji emisji. Sadzenie drzew nie tylko pochłania CO2, ale także przyczynia się do odbudowy ekosystemów, poprawy jakości powietrza oraz ochrony przyrody.

Odzyskiwanie terenów bagiennych to kolejna skuteczna forma kompensacji emisji. Bagienne ekosystemy są skarbnicą biologicznej różnorodności oraz pełnią kluczową rolę w retencji wody i ograniczaniu emisji metanu. Inwestycje w odzyskiwanie terenów bagiennych wspierają więc ochronę tych cennych obszarów, co finalnie pozytywnie wpływa na równowagę ekosystemów.

Co istotne, projekty kompensacyjne często wpływają na lokalne społeczności. Firmy powinny więc aktywnie angażować się w edukację, nawiązywać relacje z organizacjami pozarządowymi (NGO) oraz wspierać lokalne eko inwestycje wpisujące się w neutralność klimatyczną. W ten sposób nie tylko przyczynią się do zrównoważonego rozwoju wybranych obszarów, ale także zbudują pozytywny wizerunek firmy.

Neutralność klimatyczna firm – czy to faktycznie się opłaca?

Odpowiedź na postawione powyżej pytanie może być tylko jedna – zdecydowanie tak. Wśród kluczowych korzyści należy wymienić:

1.   Pozytywny wpływ na reputację i wizerunek marki

Osiągnięcie neutralności klimatycznej stanowi potężne narzędzie budowania pozytywnego wizerunku firmy. Społeczeństwo coraz bardziej zwraca uwagę na działania przedsiębiorstw związane z ochroną środowiska. Firma, która podejmuje wysiłki w kierunku neutralności klimatycznej, zyskuje reputację jako lider w zrównoważonym rozwoju. Klienci oraz inwestorzy chętniej współpracują z firmami, które przejawiają troskę o środowisko, co może przekładać się na wzrost lojalności klientów i zainteresowanie ze strony nowych inwestorów.

2.   Znaczne oszczędności w długim okresie czasu

Inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną nie tylko mają pozytywny wpływ na środowisko, ale także generują długoterminowe oszczędności finansowe dla firm. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, może znacząco obniżyć koszty związane z zakupem tradycyjnych źródeł energii. Ponadto, efektywne zarządzanie energią skutkuje zmniejszeniem kosztów operacyjnych, co ma bezpośredni wpływ na zdolność firmy do konkurowania na rynku.

3.   Dostęp do nowych rynków

Wzrost społecznego zainteresowania kwestiami środowiskowymi otwiera przed firmami nowe rynki i możliwości biznesowe. Klienci coraz częściej preferują produkty i usługi pochodzące od firm, które podejmują działania na rzecz ochrony środowiska. Osiągnięcie neutralności klimatycznej może zatem przyczynić się do zdobycia nowych klientów oraz wejścia na rynki, gdzie zrównoważone praktyki są priorytetem. To również może przekładać się na większą atrakcyjność firmy w oczach partnerów biznesowych i otwieranie drzwi do nawiązywania nowych, strategicznych relacji.

Ogólnie rzecz biorąc, korzyści związane z neutralnością klimatyczną nie tylko obejmują aspekty środowiskowe, ale także mają ogromny wpływ na charakter biznesu. Firmy, które podejmują się tego wyzwania, nie tylko przyczyniają się do globalnej walki ze zmianami klimatycznymi, ale również budują silne fundamenty dla własnego sukcesu i trwałego rozwoju na rynku.

rozwój przedsiębiorstw

Czy firmy mogą stać się neutralne dla klimatu?

Tak naprawdę pytanie nie powinno brzmieć, czy firmy mogą stać się neutralne dla klimatu, ale na ile poważnie do tego podchodzą. Neutralność klimatyczna wymaga czegoś więcej niż tylko pustych deklaracji. Istotą i determinantem sukcesu są tu głębokie zmiany i chęć rzetelnego zaangażowania. Dążenie do neutralności klimatycznej w świecie biznesu to kierunek, który wymaga odwagi, innowacyjnych rozwiązań i prawdziwego poświęcenia. Trud włożony w neutralność klimatyczną przynosi jednak szereg wymiernych korzyści i dlatego działania te warto propagować.

Przeczytaj również:

Jak możemy Ci pomóc?

Wybierasz system ERP w chmurze i nie wiesz, które funkcjonalności odpowiadają potrzebom Twojej produkcji? Chcesz się upewnić jakie mamy doświadczenia w zakresie usprawnień w obszarze planowania produkcji i zarządzania zmianą na produkcji?  Chętnie omówimy z Tobą możliwości, korzyści i wątpliwości, które masz. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wrażeniami. Napisz do nas!